Regler och rekommendationer

Alla platser vid allmänna bryggor är föreningens egendom och fördelas genom bryggbasarnas försorg. Det finns en båtplatskö och platser fördelas i turordning.

Varje tomtägare som innehar båt är i princip berättigad till en plats för denna båt vid någon av föreningens bryggor, dock först sedan den av årsmötet fastställda båtplatsavgiften betalts. Vid försäljning av tomt upphör dispositionsrätten omedelbart. Ny ägare skall ställa sig i båtplatskö.

Erlagd båtplatsavgift återbetalas inte. I mån av tillgång kan tomtägare få extra båtplats mot särskild avgift. Vid brist på båtplatser kan denna återtagas av föreningen. Den som inte tänker använda sin båtplats under en säsong uppmanas kontakta bryggbasen och meddela detta. 

Vid de delar av bryggorna som är reserverade för allmänt bruk, taxi- och godstrafik samt bad bör man inte förtöja båtar annat än för den tid som går åt för lastning och lossning.

Man får inte bygga privata bryggor eller pirar på mark och vatten som tillhör föreningen. Befintliga äldre bryggor får tills vidare ligga kvar där de ligger men man får inte bygga om dem eller bygga till dem utan styrelsens medgivande. Observera att allt vatten inne i själva Söderviken och det mesta av allt annat vatten runt om vårt område tillhör föreningen

Båtar skall förtöjas med två fjädrar i bryggans båtringar och mot boj i aktern. Bojen bör vara märkt, lämpligen med tomtnummer. Båten skall vara förtöjd med två linor i fören och två i aktern och den skall vara avfendrad med minst två fendrar på varje sida. 

Föreningen ansvarar inte för skador på båt som ligger vid någon av föreningens bryggor.

När man lägger upp båten på vintern bör man göra det på avsedd plats. Båten skall vara märkt med namn och tomtnummer.

Efter sjösättningen skall man lagra pallningsvirket på gemensam förvaringsplats eller på den egna tomten och städa uppläggningsplatsen

I Söderviken får man inte köra båt fortare än 8 knop. Respektera detta! Kör så att Ni inte skapar svall

Det är i princip förbjudet att använda motorfordon (även eldrivna fordon) inom Södervikens tomtägareområde. Undantag endast för transporter i samband med arbete för tomtägareföreningen samt för enskilda tomtägare när det gäller tyngre transporter eller handikapptransporter. 

Den som i samband med transporter eller på annat sätt åstadkommit skada på mark eller annat bör se till att skadan repareras omedelbart.

För att hålla nere föreningens kostnader måste nybyggnation, reparation och underhåll av våra gemensamma anläggningar genomföras med frivilliga insatser. Detta går att klara om vi ställer upp på arbetsdagarna, där finns alltid någon uppgift för var och en. Ta gärna med hela familjen. Den som själv ser något som behöver åtgärdas dessemellan är förstås välkommen att ta egna initiativ. Man får dock inte fälla träd på föreningens mark utan att ha rådgjort med styrelsen och berörda grannar. 

Området är vår gemensamma egendom och vårt ansvar. 

Låt oss med gemensamma krafter hålla det snyggt och välskött. 

Regler och rekommendationer för utskrift